Betalings en leveringsvoorwaarden

1.
Algemeen
1.1 Op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde offertes, opdrachten en opdrachtbevestigingen zijn deze algemene voorwaarden van AdvancedTechnicians B.V. van toepassing.
1.2 Algemene voorwaarden van de tegenpartij (hierna tenoemen opdrachtgever) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze uitdrukkelijk door Advanced Technicians B.V. schriftelijkaanvaard zijn.
1.4 Op alle betrekkingen tussen Advanced Technicians B.V. en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
1.5 De arbeidskracht verricht alle werkzaamheden in opdracht van en ondertoezicht van de opdrachtgever.
2.Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen, al dan niet schriftelijk vastgelegd, uitgebracht door Advanced Technicians B.V. zijn geheel vrijblijvend, en kunnen derhalve geen rechten aan ontleend worden.
3.Arbeidstijd en overwerk
3.1 Onder normale werktijden wordt verstaan een werkweek van 40 uur, met een maximum van 8 uur per dag, vallen in de dagen van maandag tot en met vrijdag.
3.2 Uren die de 8-urige werkdag te boven gaan en uren die gemaakt worden opzaterdag, zon- en feestdagen zullen als zodanig als overuren worden berekend.
3.3 In onderling overleg en met schriftelijke bevestiging van Advanced Technicians B.V. kan de arbeidskracht worden in een ploegendienst te worden te werk gesteld. De toeslag op het tarief dienst in onderling overlegmet schriftelijke bevestiging vooraf te worden vastgesteld. Deze percentages mogen niet lager liggen dan de percentagesdie de
arbeidskrachten van de opdrachtgever ontvangen.
3.4 De reisuren woon-werkverkeer worden berekend à 100% van het norm-uurtarief, behoudens het eerste half uur enkele reis, dit is voor rekening vanAdvanced Technicians B.V.
4. Reclames
4.1 Reclames dienen binnen 5 werkdagen schriftelijk en aangetekend bij Advanced Technicians B.V. te worden ingediend. Aan reclames welke na voorgenoemde termijn van 5 dagen worden ingediend kan deopdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.2 Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever nimmer op.
5.Veiligheid en aansprakelijkheid
5.1 In onderling overleg tussen opdrachtgever en Advanced Technicians B.V. zal de gehele opdracht, of gedeelten daarvan, plaats vinden bij deopdrachtgever of bij een cliënt van de opdrachtgever
5.2 Arbeidskrachten verrichten de werkzaamheden in onderhavige opdrachtonder toezicht en op aanwijzing van de opdrachtgever.
5.3 De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.
5.4 De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 BurgerlijkWetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheidop de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
5.5 De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkrachten aan deuitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag vooraanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting
met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
5.6 Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvanonverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt,. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met
redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een
kopie van de opgestelde rapportage.
5.7 De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden -en de uitzendonderneming vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijsta
nd) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt,indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
5.8 Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is deopdrachtgever gehoudenschade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten vanrechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aande in dat artikel genoemde personen.
5.9 De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid opgrond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de
uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs vanverzekering.
5.10 Opdrachtgever vrijwaard tijdens de opdracht Advanced Technicians B.V.volledig van elke schade aan opdrachtgever en aan cliënten van opdrachtgever.
6.Facturen en betalingen
6.1 Advanced Technicians B.V. factureert wekelijks aan opdrachtgever op basisvan de door de arbeidskracht ingeleverde urenverantwoordingsstaat.
6.2 Betalingen van ingediende facturen dienen te worden betaald binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij schriftelijkanders isovereengekomen.
6.3 Rechtstreekse betalingen aan arbeidskrachten zijn nadrukkelijk verboden en zijn nimmer voor compensatie vatbaar.
6.4 Eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever nimmer op.
6.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever na om mekomst van debetalingstermijn tot de dag van algehele voldoening een vertragingsrenteverschuldigd van 1,5% per kalendermaand waarbij een
gedeelte van demaand als volle maand gerekend is.
6.6 In navolging op gestelde in lid 5 van dit artikel is de opdrachtgevergehouden, naast eventuele kosten verbonden aan de gerechtelijke procedure, wegens buitenrechtelijke procedure 15% van
de openstaandefactuurbedragen te betalen aan Advanced Technicians B.V.
6.7 Overuren zoals beschreven in artikel 3 lid 2 van deze voorwaarden zullen worden doorberekend conform de condities zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging.
6.8 Reiskosten woon-werk verkeer enkele reis: de eerste 35 km geen kosten, daarna € 0,19 per kilometer.
6.9 Reisuren worden gefactureerd tegen het normuurtarief, minus het eerste half uur enkele reis.
6.10 De uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.
7. Overname van arbeidskrachten van Advanced Technicians B.V.
7.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald is,is het de opdrachtgever
niet toegestaan, tijdens of binnen een termijn van 12 kalendermaanden na beëindiging van de opdracht, rechtstreeks en/of middels derden dan wel voor derden een arbeidsverhouding aan te gaan met dearbeidskracht dievolgens opdracht werkzaam is bij de opdrachtgever.
7.2 Bij overtreding van het gestelde in lid 1 van dit artikel volgt een direct opeisbare en niet voor rechtelijke matiging vatbare boete gelijk aan drie
bruto maandsalarissen van de betreffende arbeidskracht. Dit ter dekking van omzetderving voor Advanced Technicians B.V.
8. Tariefsverhogingen
8.1 Advanced Technicians B.V. behoudt zich het recht voor om tarieven aan te passen in geval van algemeen wettelijke en/of van overheidswege voorgeschreven wijzigingen, alsmede eenduidig en gelijk aan de procentuele aanpassingen in de CAO Metaal & Techniek, steeds op de met sociale partners overeengekomen ingangsdatum van de betreffendeaanpassingen.
8.2 Indien tijdens de opdracht de functie van de arbeidskracht wijzigt, behoud Advanced Technicians B.V. het recht om het tarief redelijkerwijs aan te passen.
9. Duur en beëindiging van de opdracht
9.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen- gekomen hebben de opdrachten een minimale duur van 5 volle werkdagen.
9.2 Indien overeengekomen is dat de opdracht per week wordt verlengd, verplicht de opdrachtgever zich minimaal een week voorafgaand aan de laatste werkdag de arbeidskracht af te melden. Zoniet wordt het contract met een volle werkweek verlengd.
9.3 Indien de duur van een opdracht vooraf schriftelijk niet is vastgesteld geldt bij een opdracht van één tot drie maanden een opzegtermijn van 10 werkdagen.
9.4 Indien de duur van een opdracht vooraf schriftelijk niet is vastgesteld geldt bij een opdracht van drie maanden of langer een opzegtermijn van 20 werkdagen.
9.5 Bij beëindiging van een opdracht verplicht de opdrachtgever zich om zowel Advanced Technicians B.V. als de arbeidskracht hierover te informeren.
9.6 De opzegtermijn zoals bedoeld in onderhavig artikel gaat in aan het einde van de lopende week waarin opzegging geschied.
10.Overige bepalingen
10.1 De opdrachtgever verplicht zich Advanced Technicians B.V. te informerenomtrent de vereiste beroepskwalificatie en specifieke kenmerken waaraan de arbeidskracht moet voldoen.

Experts making things work